Len'en Character Popularity Contest

From Len'en Wiki
Jump to navigation Jump to search

The Len'en Character Popularity Contest (鏈縁キャラクター人気競争 Len'en Kyarakutā Ninki Kyōsō) is a survey that was conducted throughout the month of August 2017.

Rank Name Points % of First Votes
1 Tsubakura Enraku 97 8.01%
2 Yabusame Houlen 95 10.85%
3 Kuroji Shitodo 60 6.13%
4 Tenkai Zuifeng 59 7.08%
5 Adagumo no Saragimaru 56 5.19%
6 Aoji Shitodo 48 5.19%
7 Suzumi Kuzu 44 4.25%
8 Tsurubami Senri 40 3.30%
9 Shion 39 3.77%
10 Xeno a 39 2.83%
11 Lumen Celeritas 37 3.77%
12 Adagumo no Yaorochi 36 4.25%
13 Clause 36 3.77%
14 Sukune Katano 33 2.83%
15 Sese Kitsugai 31 2.36%
16 Taira no Fumikado 29 2.83%
17 Ooama no Ake no Mitori 25 1.89%
18 Yago Ametsukana 23 1.42%
19 Hooaka Shitodo 21 1.89%
20 Taira no Chouki 20 1.89%
21 Garaiya Ogata 19 2.36%
22 Kurohebi 18 1.42%
22 Hibaru Kokutenshi 18 1.42%
24 Jinbei 17 2.36%
25 Fujiwara no Iyozane 17 1.89%
26 Fujiwara no Shirogane no Sanra 16 1.42%
27 Tsugumi Umatachi 13 0.94%
28 Haiji Senri 13 0.47%
29 Para 11 0.94%
30 Jun Amanomiya 10 0.94%
31 Medias Moritake 9 0.47%
32 Souko Shirami 7 0.47%
33 Kaoru Kashiwagi 6 0.00%
34 Mitsumo 5 0.47%
34 Kunimitsu Ooya 5 0.47%
36 Kujiru Kesa 4 0.47%
37 Shou Amanomori 2 0.00%
38 Terumi 1 0.00%
38 Kaisen Azuma 1 0.00%